Geen menubalk te zien? Klik hier.

 
 

 


Literatuur

 

Samuele Bacchiocchi, Van Sjabbat naar Zondag, Bread of Life, 2003, ISBN 9075226535.

Wanneer, waar en waarom kwam de zondag op als dag van eredienst in plaats van de sabbat? Om hierop een antwoord te vinden studeerde Samuele Bacchiocchi vijf jaar aan de faculteit Kerkgeschiedenis van de Pontificia Universitas Gregoriana in Rome, waar hij toegang had tot de oudst beschikbare documenten aangaande deze materie. Dit boek is een verkorte uitgave van de dissertatie van de schrijver over dit historische onderzoek. Hierin komt naar voren dat de verandering van sabbat naar zondag in de eerste eeuw na de dood en opstandig van Christus plaatsvond in de kerk te Rome. Het was een gevolg van een samenspel van joodse, heidense en christelijke factoren. In Rome vooral was er sprake van diepgaande anti-judaïstische gevoelens. Ook de onderdrukkende Romeinse maatregelen tegen de Joden, de zon-aanbidding en zekere theologische motieven maakten deel uit van het samenspel der factoren. Met de omzetting van de sabbat naar de zondag vond er ook een verandering plaats in de ware betekenis, het gezag en de beleving van deze dag van rust en aanbidding.

Samuele Bacchiocchi is de eerste niet-katholiek die is gepromoveerd aan de Pontifical Gregorian University in Rome in het vak Kerkgeschiedenis. Hij ontving een eervolle onderscheiding van paus Paulus VI voor het verwerven van de academische vermelding ‘summa cum laude’. Daarnaast behaalde hij universitaire graden in de USA en Groot-Britannië. Hij diende als zendeling in Ethiopië waar hij samen met zijn vrouw vijf jaar woonde. Tot het jaar 2000 was hij professor in de theologie en kerkgeschiedenis te Michigan. Zijn boeken worden gunstig beoordeeld door veel geleerden van uiteenlopende stromingen. Hij schrijft en reist veel en is een graag geziene spreker.

 

Samuele Bacchiocchi, The Sabbath in the New Testament, Biblical Perspectives, 1985.

Leert het Nieuwe Testament dat het principe en de praktijk van het sabbatvieren zijn afgeschaft met de komst van Christus? Om de geldigheid van deze wijdverbreide opvatting te toetsen, heeft Samuele Bacchiocchi vele jaren nauwkeurig onderzoek gedaan, dat is gepubliceerd door de uitgeverij van de Pontificia Universitas Gregoriana in Rome.

In dit boek vat Bacchiocchi zijn onderzoek samen. Hij geeft vier redenen waarom hij gelooft dat het principe en de praktijk van het sabbatvieren in het NT nog steeds van kracht waren. Gemakkelijk leesbaar gepresenteerd.

In de tweede helft van het boek beantwoordt Bacchiocchi een breed scala aan vragen die mensen hem gesteld hebben. De vragen hebben te maken met historische, theologische en praktische aspecten van het vieren van de sabbat.

Voor meer informatie over de schrijver, zie hierboven.

 

Ariel en D’vorah Berkowitz, De Tora, Gideon, 1996, ISBN 9060678567. 

‘ Meent niet dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen… Wie één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen.’

Deze woorden van Jezus staan centraal in dit boek over de Tora – de vijf boeken van Mozes. Het is dus niet waar dat de Wet, oftewel de Tora, heeft afgedaan of alleen voor Joden geldt! (Overigens is niet ‘Wet’ maar ‘Onderwijzing’ de juiste vertaling van ‘Tora’).

Waar Jezus zich tegen keert, is de wettische uitleg en navolging van de Tora om daardoor rechtvaardiging voor God te vinden, terwijl we die slechts kunnen ontvangen door het geloof in Hem, de Messias. Hij is immers de vervulling van de Tora, wat betekent dat Hij de Tora correct heeft uitgelegd. Sterker nog, Hij is de uitlegging van de wet.

De Tora is veel meer dan een verzameling wetten. Het is een document dat de verhouding regelt tussen God en zijn volk. Ontdek voor uzelf de genade en waarheid die in de Tora te vinden zijn.

De schrijvers van dit boek zijn Messiasbelijdende Joden die met hun vier kinderen in Jeruzalem wonen. Ariel is theoloog en voorganger.

 

Gábor Locht, De Sabbat, Een Wet van Genade, Boekencentrum, 2006, ISBN 90 239 1959 9

De laatste jaren vragen steeds meer christenen zich af of het niet goed zou zijn om de sabbat weer te gaan vieren. Is de zondag wel zo bijbels? Wat wordt er in de bijbel precies over de sabbat en de zondag gezegd? Is de sabbat alleen bedoeld voor Israël? Leerde Paulus dat alle dagen voor christenen gelijk zijn en maakt het niet uit welke dag er gevierd wordt?

Gábor Locht legt in dit boek op heldere wijze uit wat de bijbelse bedoeling van het sabbatsgebod is, en wat dit voor christenen nu nog steeds kan betekenen. Hij toont aan dat de sabbat centraal staat in Gods verbond met Israël en de andere volken, en dat Gods genade op een bijzondere manier tot uitdrukking komt in het sabbatsgebod. Zijn conclusie is dat het sabbatsgebod nog steeds voor christenen relevant is, zonder daarbij te pleiten voor een ‘wettische’ invulling van die dag.

Dit boek is zeer toegankelijk geschreven, waarbij gedetailleerd op veel zaken wordt ingegaan. Eerst wordt de betekenis van de sabbat in het Oude en Nieuwe Testament uitgelegd, waarna wordt geschetst hoe er in de geschiedenis van de kerk met het sabbatsgebod is omgegaan. Daarbij komen ook praktische vragen aan de orde over hoe je in deze tijd de sabbat als christen zou kunnen invullen. Een zeer leesbaar boek dat geschikt is voor persoonlijke bezinning, maar ook voor bestudering in bijbelstudiekringen en door kerkleiders. Ingeleid door dr. M.J. Paul.

Drs. G. Locht (1975) studeerde oude geschiedenis aan de universiteit van Leiden en aan Cornell University (Ithaca, USA). Binnen deze studierichting specialiseerde hij zich in de verhouding tussen het jodendom en het christendom in de eerste eeuwen van deze jaartelling. Momenteel is hij werkzaam als geschiedenisdocent aan een middelbare school in Gouda. Van jongsaf aan heeft hij los van een kerkverband de sabbat gevierd en is nu als ‘vriend van de gemeente’ verbonden aan Baptistengemeente De Rank in Utrecht.

Dr. M.J. Paul is hervormd predikant en docent Oude Testament aan de Christelijke Hogeschool te Ede.